Fiberlogga1


STADGAR FÖR STENRIKE FIBER EKONOMISK FÖRENING
2017-04-16

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Stenrike fiber ekonomisk förening

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att, direkt eller indirekt i
områdets befintliga fibernät, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon,
samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Tanums kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av
Hamburgsund omnejd i enlighet med kartbilaga 1.
Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en
fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till
föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om
det är ändamålsenligt.
Medlem som ej abonnerar på något av föreningens tecknade gruppavtal och ej heller utnyttjar annan av föreningen
tillhandahållen tjänst eller förmån, kallas passiv medlem.
Medlem som önskar återinträda i föreningen skall betala de avgifter som debiterats för tiden mellan utträde till
återinträdet.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna
samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 Kr. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när
medlemskap beviljats. Beloppet betalas vid inträde. Med ansluten fastighet menas fastighet eller annan ansluten
lokal, som medlemmen har tillgång till och som är eller planeras att bli ansluten, eller är förberedd för anslutning till
fibernätverket.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500
SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
Passiv medlem kan betala en reducerad medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
Föreningen har rätt att ta ut en administrativ avgift för att täcka föreningens löpande verksamhetskostnader.
Styrelsen presenterar en kostnadsbudget på föreningens årsstämma och stämman fastställer årsvis
administrationsavgiftens storlek..

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller
ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till
föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning
skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid
kvartalsskifte. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 1 månad före
kvartalsskifte. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tidsramar. Vid utträde ur
föreningen debiteras en utträdesavgift som motsvarar insatsbeloppet och kvittas mot detsamma. Vid försäljning av fastigheten kan
medlemskapet överlåtas på den nye fastighetsägaren och insatsbeloppet kvarstå i föreningen, under förutsättning att
den nye fastighetsägaren ansöker om medlemskap och beviljas medlemskap.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer
ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis
så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår .

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden
behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om kostnadsbudget och medlems- och administrativa avgifter.
12. Val av ordförande
Stenrike Fiber Ekonomisk Förening13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts
till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17. Mötets avslutande

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma
kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst
10 % av Föreningens medlemmar.

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före
föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra
föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta
genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte
kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt
föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till
deras kapitalinsatser i föreningen.

§ 21 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.

§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT
Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar .