Fiberlogga1

Stenrike Fiber Ekonomiska Förening

Vilken roll har föreningen haft, och vilken har vi idag?

Hur började allt?

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening bildades i april 2012 för att verka för att vår del av Tanums kommun skulle få en fiberoptisk infrastruktur för snabbt, kraftfullt och robust bredband. Inriktning var från början att kunna utnyttja de statliga bidrag som riksdag och regering avsatt för bredbandsutbyggnad i landet. Processen kring dessa bidrag blev dock mycket utdragen och osäkerhet uppstod då regelverket ändrades flera gånger. Detta gjorde att det drog ut på tiden och inget konkret blev gjort.

Bredbandsföretaget IP Only erbjöd sig i februari 2015, att utan bidrag, att starta bygga ett fibernät klart till årsskiftet 2016-2017 i vårt område, om Stenrike Fiber kunde skaffa minst 600 personer som var villiga att teckna sig för en fiberanslutning.
Extrastämman i april 2015 beslutade att styrelsen skulle jobba för detta och målet nåddes redan under sommaren 2015. Avtal tecknades med IP Only och föreningens styrelse förband sig då att medverka i projektet, bl a genom att hjälpa till med kontakter med fastighetsägare för Markupplåtelseavtal där kanalisationen skulle gå fram och under bygget samverka med entreprenören byNet i lokala frågor.

Bygget startade i oktober 2015 i det östra och norra området för att sedan gå vidare in i Hamburgsunds tätort och ut på Hamburgö. Sista etappen blev de södra delarna, Slottet, Teglestrand, Vassviken och Heestrand. Fibernätet kom att att omfatta drygt 9 mil kanalisation, tre nodhus och 850-900 anslutningar. Byggprojektet var klart i januari 2017.

Förutom själva grävarbetet och blåsning av fiber, vilket företaget Ottossons i Hedekas har utfört, så ingick även montaget på insidan av fastigheten i det fasta priset, vilket utfördes på uppdrag av byNet, av företaget HC Telecom från Strömstad.

Stenrike Fibers styrelse har ideellt lagt ner mer än 3000 timmars arbete under projekttiden och vi upplever att samarbetet med de olika företagen har fungerat bra och trots vissa svårigheter så har tidplanen kunnat hållas. Styrelsen har under hela byggtiden hållit medlemmarna informerade genom månadsbrev, hemsida och facebook.

Vad gör föreningen nu när nätet är klart?

Årsmötet i april 2016 beslutade att föreningen skulle fortsätta att verka som en "intresseorganisation" efter det att nätet var färdigbyggt.

Styrelsen fick i uppdrag att förhandla fram två gruppavtal för tjänster, som medlemmarna kunde ansluta sig till. Avtal tecknades med ComHem, för Triple Play och med Bredbandsson för bredband och ev. telefoni i juli 2016. De första abonnenterna började att kopplas in i augusti 2016.

Föreningens huvudsakliga verksamhet sedan 2017 består i att vi administrerar dessa avtal och kontakterna med dessa tjänsteleverantörer. Se vidare på sidorna på denna hemsida angående gruppavtal etc.

Här finns Stenrike Fiber

Kontakta styrelsen
Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
Orgnr: 769624-8058

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 46 Hamburgsund

E-post: info@stenrikefiber.se